Помогите развивать независимый студенческий журнал — оформите пожертвование.
Statement of DOXA Editorial Board
on the Arrest of Its Four Journalists
Photo: Anna Holina // Afisha Daily
We've authorized usage of this photo with Afisha, please when using image also add links.
Публикация: 22/04/2021
Hey, it's DOXA. We'll be happy if you help to translate this statement into other languages: doxa.fgn@gmail.com. Translation itself would be superb, but it's even more crucial to disseminate this statement to any media or public person you know. Thanks for your support.
Statement of DOXA Editorial Board on the Arrest of Its Four Journalists
On April 14th at 6 am, in Moscow, the police knocked down doors and entered the DOXA office in order to conduct a search. Police officers also raided flats of four DOXA editors: Armen Aramyan, Natalia Tyshkevich, Vladimir Metelkin, and Alla Gutnikova, as well as the apartments of two of the editors' parents, after which the journalists were detained and transferred to the Investigative Committee building.

All of them were later charged under Article 151.2 ("Involvement of minors in hazardous activities,") which carries a potential sentence of three years in prison. The evidence is based on a video published by DOXA back in January. The video emphasizes the unlawful nature of the expulsion threats students faced before the winter protests supporting Alexey Navalny. DOXA previously removed the video at the Federal Service for Supervision of Communications (Roskomnadzor) request but later filed a lawsuit contesting the order.

All of the defendants were ordered by court not to leave their residences for the next two months. They were also prohibited from using any means of communication, including the Internet.

DOXA is an independent media outlet about contemporary university and problems of the Russian academic sector. Over the last four years, we have told numerous stories about universities (Russian and abroad), defended students' rights through publicity and cooperation with human rights organizations, broadcasted from courtrooms, and released dozens of investigations.

The DOXA editorial board is confident that these arrests are illegal and represent political persecution. The pressure the Russian journalist community has faced recently is unprecedented, but we won't stop our work. We will continue to cover what's important for young people and continue to stand up for their rights.

We are immensely thankful for the endorsement we received from our colleagues in numerous media outlets and organizations. We are convinced we would not be able to go through these events without it. We ask you to share our story to the greatest extent possible as publicity and attention would help us greatly.

You can also support DOXA by making a donation that would help us to get our friends back. If you consider a donation, please use our Patreon and GoGetFunding rather than any other source, as we cannot receive funding from abroad using other services.

#мытожеdoxa

UPD: On April 22, one of the defendants, Vladimir Metelkin, claimed that his investigator Ekaterina Zhizhmanova exerts psychological pressure on him in various forms, including violation of personal space and the verbal manifestation of personal interest. Metelkin requested removal of the investigator.

Media coverage of the arrest (EN):

CNN
Reuters
The Moscow Times
Meduza
Amnesty International
The Associated Press
Washington Post

More about us (EN):

BBC (video)
The Telegraph
Meduza
German
Redaktionelle Erklärung des DOXA-Studentenmagazins zur Festnahme seiner vier Journalisten

Am 14. April um 6 Uhr die Polizei brach die Türen ein und brach ins DOXA-Büro ein um eine Suche durchzuführen. Die Polizei hat auch die vier Wohnungen der Redakteure (Armen Aramyan, Natalia Tyshkevich, Vladimir Metelkin und Alla Gutnikova) gesucht, wie die Wohnungen von zwei Eltern der Redakteure. Danach wurden die Journalisten festgenommen und in das Gebäude des Untersuchungsausschusses gebracht.

Alle von Ihnen wurden später nach Artikel 151.2 ("Beteiligung eines Minderjährigen an gefährlichen Aktivitäten") angeklagt, der eine mögliche Haftstrafe von drei Jahren vorsieht. Die Beweise basieren auf einem Video, das DOXA bereits im Januar veröffentlicht hat. Das Video betont die Rechtswidrigkeit der Drohungen der Ausweisung aus der Universität, denen Studenten vor den Winterprotesten zur Unterstützung von Alexei Navalny ausgesetzt waren. Vorher DOXA hat das Video entfernt, weil der Bundesdienst für die Überwachung der Kommunikation (Roskomnadzor) es angefordert hat. Aber später der Redaktion hat eine Klage um eine Bestellung herauszufordern eingereicht.

Alle Angeklagten wurden von Gericht angeordnet, ihre Wohnungen für die nächsten zwei Monate nicht zu verlassen. Es ist ihnen auch untersagt, Kommunikationsmittel, einschließlich des Internets, zu verwenden und mit anderen Personen als unmittelbaren Familienangehörigen und Anwälten zu kommunizieren.

DOXA ist ein unabhängiger Mediensender über zeitgenössische Universitäten und Probleme des russischen akademischen Sektors. In den letzten vier Jahren haben wir zahlreiche Geschichten über Universitäten (in Russland und im Ausland) erzählt, die Rechte der Studenten durch Werbung und Zusammenarbeit mit Menschenrechtsorganisationen verteidigt, aus Gerichtssälen gesendet und Dutzende von Ermittlungen veröffentlicht.

DOXA-Redaktion sind sich sicher, dass diese Verhaftungen illegal sind und stellen politische Verfolgung darstellen. Der Druck, dem die russische Gemeinschaft von Journalisten in letzter Zeit ausgesetzt war, ist beispiellos, aber wir werden unsere Arbeit nicht einstellen. Wir werden weiterhin auf das eingehen, was für junge Menschen wichtig ist, und uns weiterhin für ihre Rechte einsetzen.

Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung, die wir von unseren Kollegen in zahlreichen Medien und Organisationen erhalten haben. Wir sind überzeugt, dass wir diese Ereignisse ohne sie nicht durchstehen könnten. Wir bitten Sie, unsere Geschichte so weit wie möglich zu teilen, da Werbung und Aufmerksamkeit uns sehr helfen würden.

Sie können DOXA auch unterstützen, indem Sie eine Spende leisten, die uns hilft, unsere Freunde zurückzubekommen. Wenn Sie eine Spende in Betracht ziehen, verwenden Sie bitte unseren Patreon anstelle einer anderen Quelle, da wir mit anderen Diensten keine Finanzierung aus dem Ausland erhalten können.

#мытожеdoxa
Swedish
DOXA:s yttrande angående arrest av dess fyra journalister

Den 14:de april i Moskva har dörren av mediautgivare DOXA slagits ner av polisen som kom hit för att göra ett husrannsakan. Polisen har dessutom plundrat lägenheter tillhörande fyra av DOXA:s redaktörer: Armen Aramyan, Natalia Tyshkevich, Vladimir Metelkin, and Alla Gutnikova, så som två av deras föräldrars lägenheter. Efter detta var journalisterna gripna och transporterade till Häktekommiténs högkvarter.

All fyra journalisterna har sedan blivit anklagade enligt paragraf 151.2 ("Involvering av mindreåriga i riskabla aktiviteter"), som kan leda till som högst 3 år fängelse. Som bevis används en video publicerad av DOXA enda i januari. Den videon handlade om att sparkningar från högskolor av studenter som deltog i protester dedikerade åt stöd av Alexej Navalny var olagliga. DOXA har redan då tagit bort videon på begäran av Roskomnadzor (en federal myndighet som ansvarar för kommunikationskontroll i Ryssland), men har samtidigt fyllt i en stämningsansökan mot myndighetens begäran.

Alla åtalade kommer att sitta i husarrest under de kommande två månaderna. De nekas att använda några kommunikationsmedel, inklusive internet och får bara kommunicera med nära släktingar och sina advokater.

DOXA är en fristående media som skriver om moderna universitet och problem av ryska akademiska sektor. I loppet av sista fyra år har vi berättat en mängd historier om högskolor, både ryska och utländska, försvarat studenters rättigheter genom belysning av problemen och öppen dialog, samarbetat med organisationer dedikerade åt försvar av mänskliga rättigheter, sänt live videor från rättssalar och publicerat dussin av utredningar.

DOXA:s redaktörsbord är säkra på att dessa arrester är olagliga och är inget annat än politisk förföljelse. Trycket som det ryska journalistsamhälle på sistone är tvungen att möta är oerhört stort, men vi tänker inte ge upp. Vi kommer att fortsätta att skriva om det som är viktigt för unga människor och stå upp för deras rättigheter.

Vi är väldigt tacksamma för allt stöd vi har fått och får från våra kollegor från andra media och organisationer. Vi är övertygade om att vi inte skulle klara oss utan det. Vi ber er snällt att dela med sig denna historia med så många det går eftersom offentlighet och uppmärksamhet är vårt enda gevär.

Ni kan också stödja DOXA genom att donera, så att vi kan hjälpa våra vänner. Om du vill stödja oss genom en donation, var god använd vår Patreon, då vi inte får finansieras från någon annan källa från utlandet. Patreon: https://www.patreon.com/doxajournal

#WeAreDOXAToo

#мытожедокса
Spanish
Declaración editorial de DOXA sobre el arresto de cuatro periodistas suyos.

El 14 de abril a las 6 de la mañana, en Moscú, la policía forzó las puertas y entró en la oficina de DOXA para realizar un registro. Los agentes de policía también cachearon los apartamentos de cuatro redactores de DOXA: Armen Aramyan, Natalia Tyshkevich, Vladimir Metelkin y Alla Gutnikova, tambíen en los apartamentos de dos de los padres de los editores, tras lo cual los periodistas fueron detenidos y trasladados al edificio del Comité de Investigación.

Después todos ellos fueron acusados por artículo 151.2 del código penal («Incorporación de personas menores a la actividad peligrosa,»), que puede significar tres años de encarcelamiento. La comproboción se basa en en un video publicado por DOXA en enero. El video subraya el character ilegítimo de amenazas de expulsión de la Universidad, con las que tropezaron los estudiantes antes de las protestas de invierno, que preconizaban Alexei Navalny. DOXA eliminó previamente el video a petición del Servicio Federal de Supervisión de Comunicaciones (Roskomnadzor), pero luego entabló pleito, impugnando este ordenamiento judicial.

El tribunal ordenó a todos los acusados que no abandonaran sus casas durante los próximos dos meses. También se les prohibió utilizar cualquier medio de comunicación, incluido Internet, y comunicarse con cualquier persona excepto parientes más próximos y abogados.

DOXA es el medio independiente sobre la universidad contemporánea y los problemas del sector académico ruso. Durante los últimos cuatro años, contamos muchas historias sobre universidades (rusas y extranjeras), defendido los derechos de los estudiantes a través de publicidad y cooperación con organizaciones de derechos humanos, retransmitimos desde salas de tribunal y publicamos decenas de investigaciones. DOXA esta segura que estos arrestos son ilegales y representan una persecución política. La presión sobre la comunidad periodística rusa últimamente es improcedente, pero no detendremos nuestro trabajo.

Continuaremos cubriendo los temas importante para los jóvenes y defendiendo sus derechos. Estamos inmensamente agradecidos por la ayuda y el apoyo que hemos recibido de nuestros colegas de numerosos medios y organizaciones. Estamos seguros que sin este apoyo no podríamos pasar por estos eventos. Le pedimos que compartan nuestra historia en la mayor medida posible, ya que la publicidad y la atención nos ayudarían mucho.

También es posible apoyar a DOXA con una donación que nos ayude a recobrar a nuestros amigos. Si considera una donación, utilice nuestro Patreon en lugar de cualquier otra fuente, ya que no podemos recibir fondos del extranjero utilizando otros servicios. Patreon: https://www.patreon.com/doxajournal

#WeAreDOXAToo

#мытожедокса
French
Déclaration du comité de rédaction du journal indépendant DOXA sur l'arrestation de quatre de ses journalistes

Le 14 avril, à 6 heures du matin, à Moscou, la police a enfoncé la porte du siège du journal indépendant DOXA afin d'effectuer une perquisition. Les policiers ont également fouillé les appartements de quatre rédacteurs de DOXA, Armen Aramyan, Natalia Tyshkevich, Vladimir Metelkin et Alla Gutnikova, ainsi que ceux des parents d'Armen Aramyan et d'Alla Gutnikova. Les journalistes ont ensuite été arrêtés et transférés au siège du Comité d'enquête.

Tous les quatre ont été inculpés pour « association de mineurs à des actions illégales dangereuses pour eux-mêmes » (article 151.2 du Code pénal russe), passible d'une peine maximale de trois ans d'emprisonnement. Les poursuites sont liées à une vidéo publiée par DOXA en janvier dernier. La vidéo souligne le caractère illégal des menaces d'exclusion à l'encontre d'étudiants suite aux manifestations organisées cet hiver en faveur d'Alexeï Navalny. DOXA avait déjà retiré la vidéo à la demande du Service fédéral de la surveillance des communications (Roskomnadzor), mais a ensuite intenté une action en justice pour contester cet ordre.

Le tribunal a ordonné l'interdiction de sortir de leur domicile à tous les prévenus pendant les deux prochains mois, ainsi que d'utiliser tout moyen de communication, y compris Internet, ou de prendre contact avec toute autre personne en dehors de leurs avocats et membres proches de leurs familles.

DOXA est un média indépendant consacré aux questions d'actualité universitaire et aux problèmes du système universitaire russe. Au cours des quatre dernières années, nous avons publié de nombreux articles traitant des universités (russes et étrangères), nous avons défendu les droits des étudiants par la médiatisation et par la coopération avec des organisations de défense des droits de l'Homme, nous avons diffusé depuis des salles d'audience et nous avons publié des dizaines d'enquêtes.

La rédaction de DOXA est convaincue que ces arrestations sont illégales et représentent une persécution politique. Les pressions exercées ces derniers mois sur les journalistes russes sont sans précédent, mais cela ne nous n'empêchera pas de poursuivre notre travail. Nous continuerons à couvrir ce qui compte pour les jeunes et à défendre leurs droits.

Nous sommes infiniment reconnaissants pour le soutien que nous avons reçu de la part de nos collègues de nombreux médias et organisations. Nous sommes convaincus que sans leur soutien, nous ne serions pas en mesure de traverser ces événements. Nous vous demandons de partager notre histoire le plus largement possible, car nous avons grande besoin de l'attention des médias et de l'opinion publique.

Vous pouvez également soutenir DOXA en faisant un don qui nous aiderait à récupérer nos amis. Si vous envisagez de faire un don, veuillez utiliser notre compte Patreon plutôt que toute autre plateforme, car nous ne pouvons pas recevoir des fonds de l'étranger en utilisant d'autres services. Patreon: https://www.patreon.com/doxajournal

#WeAreDOXAToo

#мытожедокса
Portuguese
Em 14 de abril às 6 da manhã, em Moscou, a polícia arrombou as portas e invadiu o escritório do DOXA para realizar uma busca. Os policiais também invadiram apartamentos de quatro editores do DOXA: Armen Aramyan, Natalia Tyshkevich, Vladimir Metelkin e Alla Gutnikova, além dos apartamentos de dois dos pais dos editores.

Após a invasão, os jornalistas foram detidos e transferidos para o prédio do Comitê de Investigação. Todos eles foram posteriormente acusados de sob o Artigo 151.2 ("Envolvimento de menores em atividades perigosas"), com a possibilidade de serem sentenciados à três anos de prisão.

A evidência para acusação é baseada em um vídeo publicado pela DOXA em janeiro. O vídeo enfatiza a natureza ilegal das ameaças de expulsão, feitas por universidades à estudantes, caso eles participassem dos protestos em apoio a Alexey Navalny. DOXA removeu o vídeo por demanda do Serviço Federal de Supervisão de Comunicações (Roskomnadzor) e posteriormente entrou com um processo jurídico contestando a ordem.

Neste momento, todos os jornalistas foram condenados pelo tribunal à prisão domiciliar pelos próximos dois meses. Eles também foram proibidos de usar qualquer meio de comunicação, incluindo Internet, e se comunicar com qualquer pessoa que não seja sua família imediata e advogados.

DOXA é um meio de comunicação independente sobre a universidade contemporânea e os problemas do setor acadêmico russo. Nos últimos quatro anos, nós publicamos diversas matérias sobre universidades (russas e estrangeiras), defendemos os direitos dos estudantes, por meio de publicidade e cooperação com organizações de direitos humanos, realizamos transmissões de tribunais e publicamos dezenas de investigações.

O conselho editorial do DOXA acredita que essas prisões são ilegais e representam perseguição política. A pressão que a comunidade jornalística russa tem enfrentado recentemente não tem precedentes, mas não vamos interromper nosso trabalho. Continuaremos a publicar o que é importante para os jovens e a lutar pelos seus direitos.

Somos imensamente gratos pelo apoio que recebemos de nossos colegas em vários meios de comunicação e organizações. Estamos convencidos de que não poderíamos continuar a nossa caminhada sem isso. Pedimos que compartilhe nossa história o máximo possível. A publicidade e conscientização do público nos ajudariam muito.

Você também pode apoiar o DOXA fazendo uma doação que nos ajudaria a ter nossos amigos de volta. Se você considera uma doação, por favor, use nosso Patreon ao invés de qualquer outra fonte, pois não podemos receber financiamento do exterior usando outros serviços. Patreon: https://www.patreon.com/doxajournal

#WeAreDOXAToo

#мытожедокса
Italian
La Dichiarazione Del Comitato Editoriale di DOXA Riguardo All'arresto di Quattro dei Nostri Giornalisti

Lo scorso quattordici di aprile, a Mosca, alcuni agenti di polizia hanno fatto irruzione negli uffici di DOXA per effettuare una perquisizione. Contestualmente, è stato condotto un blitz negli appartamenti di quattro editori di DOXA (Armen Aramyan, Natalia Tyshkevich, Vladimir Metelkin, ed Alla Gutnikova) e nelle abitazioni dei genitori di due di essi. Al termine delle perquisizioni, i giornalisti sono stati trattenuti e in seguito trasferiti nell'edificio del comitato investigativo.

Il giudice ha condannato tutti gli editori citando l'articolo 151.2, che può prevedere fino a tre anni di detenzione. La prova che l'accusa ha presentato nel richiedere la condanna è un video che DOXA ha pubblicato in gennaio, e che aveva lo scopo di sottolineare l'illegittimità delle minacce di espulsione che gli studenti hanno ricevuto per aver partecipato all'ondata di proteste dello scorso gennaio contro l'arresto di Alexey Navalny. DOXA aveva rimosso il video precedentemente agli arresti secondo la richiesta del Servizio Federale per Supervisione degli Comunicazione (Roskomnadzor), ma aveva in seguito intentato causa contro tale richiesta.

A tutti gli accusati è stato vietato di lasciare la propria abitazione per i successivi due mesi. Inoltre, è stato vietato loro di usare qualsiasi mezzo di comunicazione, incluso il web, e di comunicare con chiunque eccetto che con i propri parenti stretti e i propri avvocati.

DOXA è un organo di stampa indipendente, che si occupa dei problemi attuali dell'accademia e dell'università. Nel corso degli ultimi quattro anni, abbiamo raccontato storie sulle università russe e straniere, difeso i diritti umani tramite la nostra visibilità e una stretta collaborazione con le organizzazioni internazionali per i diritti umani, trasmesso dirette dalle aule di tribunale, e pubblicato decine di verbali investigativi.

Il comitato editoriale di DOXA ha la certezza che gli arresti effettuati sono illegali e che sono la manifestazione di una persecuzione politica. La pressione a cui è stata recentemente sottoposta la comunità di stampa russa non ha precedenti, ma noi non ci fermeremo. Continueremo a rivolgere la nostra attenzione ai temi essenziali per i giovani, e a combattere per i diritti di questi ultimi.

Siamo immensamente grati per il supporto che tanti dei nostri colleghi degli organi di stampa ci hanno mostrato. Non saremmo mai stati in grado di farcela senza il loro supporto. Vi chiediamo di condividere la nostra storia, perché la pubblicità e l'attenzione ci aiutano immensamente.

Potete scegliere di supportare DOXA ed aiutarci a far ritornare i nostri amici tra le nostre fila. Se scegliete di fare una donazione, vi preghiamo di preferire il nostro Patreon ad altri mezzi, perché non possiamo ricevere finanziamenti dall'estero tramite mezzi diversi.

#wearedoxatoo, #мытожеdoxa
Finnish
DOXA:n toimituskunnan lausunto heidän neljän journalistinsa pidätyksestä.

14. huhtikuuta kello 6 aamulla Moskovassa, poliisi tunkeutui DOXA:n toimistoon suorittaakseen etsintää. Poliisi teki myös ratsian neljän DOXA:n toimittajan: Armen Aramyan, Natalia Tyshkevichin, Vladimir Metelkinin ja Alla Gutnikovan asuntoon, kuten myös kahden toimittajan vanhempien asuntoon, jonka jälkeen toimittajat pidätettiin ja siirrettiin Tutkintakomitean rakennukseen.

Kaikkia heitä on myöhemmin syytetty Artiklan 151.2 ("Alaikäisten osallistuminen vaarallisiin toimiin,") josta voidaan määrätä kolmen vuoden vankeustuomio. Todisteet perustuvat DOXA:n tammikuussa julkaisemaan videoon. Video korostaa opiskelijoiden kohtaamien karkoitusuhkien lainvastaista luonnetta ennen talven mielenlenosoituksia Aleksey Navalnyn puolesta. DOXA poisti videon aikaisemmin Liittovaltion Telehallintoviranomaisten (Roskomnadzor) pyynnostä, mutta myöhemmin haastoi määräyksen.

Kaikkia syytettyjä on määrätty oikeusistuimen käskystä olla poistumatta kodeistaan seuraavaan kahteen kuukauteen. Heitä on myös kielletty käyttämästä minkäänlaisia viestintävälineitä, kuten internetiä ja heillä ei ole lupaa kommunikoida muiden kuin lähiomaisten tai lakimiesten kanssa.

DOXA on riippumaton media, joka julkaisee nykyaikaisesta yliopistosta ja Venäjän akateemisen sektorin ongelmista. Yli neljän vuoden ajan olemme kertoneet lukuisia yliopistojen tarinoita (Venäjän ja ulkomaiden), puolustaneet opiskelijoiden oikeuksia julkisuuden kautta ja ihmisoikeusjärjestöjen kanssa yhteistyössä, tehneet lähetyksiä oikeussaleista ja julkaisseet kymmeniä tutkimuksia.

DOXA:n toimitus on vakuuttunut siitä, että nämä pidätykset ovat laittomia ja edustavat poliittista vainoa. Venäjän toimittajien yhteisöön kohdistama paine on viime aikoina ollut ennennäkemätön, mutta emme aio lopettaa työtämme. Me tulemme jatkamaan nuorille tärkeiden asioiden selvittämistä ja puolustamme heidän oikeuksiaan.

Olemme erittäin kiitollisia hyväksynnästä, jota olemme saaneet kollegoiltamme lukuisissa tiedotusvälineissä ja organisaatioissa. Olemme varmoja siitä, ettemme pystyisi käymään läpi näitä tapahtumia ilman sitä. Pyydämme teitä jakamaan tarinamme mahdollisimman suurissa määrin, sillä julkisuus ja huomio auttavat meitä valtavasti.

Voit myös auttaa DOXA:a tekemällä lahjoituksen, mikä voi auttaa meitä saamaan ystävämme takaisin. Jos harkitset lahjoitusta, ole hyvä ja käytä meidän Patreonia ennemmin kuin mitään muita tapoja, koska emme voi saada rahoitusta ulkomailta käyttämällä muita palveluita. Patreon: https://www.patreon.com/doxajournal

#мытожеdoxa
#wearedoxatoo
Greek
DOXA:n toimituskunnan lausunto heidän neljän journalistinsa pidätyksestä.

Ελληνικά + σύνδεσμοι + φωτογραφίες

Δήλωση της Συντακτικής Επιτροπής του DOXA για τις Συλλήψεις Τεσσάρων Δημοσιογράφων του

Στις 14 Απριλίου στις 6 τα ξημερώματα στη Μόσχα, η αστυνομία παραβίασε πόρτες και εισέβαλε στο γραφείο του DOXA προκειμένου να διεξάγει έρευνα. Οι αστυνομικοί επίσης έκαναν επιδρομή στα διαμερίσματα τεσσάρων συνακτών του: του Αρμέν Αραμιάν, της Νατάλια Τούσκεβιτς, του Βλαδήμιρ Μέτελκιν και της Άλλα Γκουτνίκοβα, όπως και στα διαμερίσματα δύο από τους/τις συντρόφους των εν λόγω συντακτών. Μετά από αυτό, οι δημοσιογράφοι τέθησαν σε κράτηση και μεταφέρθηκαν στο κτίριο της Ερευνητικής Επιτροπής.

Όλοι τους έπειτα κατηγορήθηκαν σύμφωνα με το Άρθρο 151.2 («Συμμετοχή ανηλίκων σε επικίνδυνες δραστηριότητες»), το οποίο συνεπάγεται πιθανή ποινή φυλάκισης τριών ετών. Τα στοιχεία βασίζονται σε ένα βίντεο που δημοσίευσε το DOXA τον Ιανουάριο. Το βίντεο υπογραμμίζει την παράνομη φύση των απειλών αποβολής που αντιμετώπισαν οι μαθητές πριν από τις χειμερινές διαμαρτυρίες που υποστηρίζουν τον Alexey Navalny. Το DOXA είχε προηγουμένως καταργήσει το βίντεο έπειτα από αίτηση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την Εποπτεία των Επικοινωνιών (Roskomnadzor), αλλά αργότερα υπέβαλε αγωγή που αμφισβητεί το αίτημα αυτό.

Όλοι οι κατηγορούμενοι διατάχθηκαν από το δικαστήριο να μην αφήσουν τις κατοικίες τους για τους επόμενους δύο μήνες. Απαγορεύτηκε επίσης να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου, και να μην επικοινωνούν με οποιονδήποτε άλλο εκτός από τα άμεσα μέλη της οικογένειας τους και τους δικηγόρους τους.

Το DOXA είναι ένα ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης για το σύγχρονο πανεπιστήμιο και τα προβλήματα της ρωσικής ακαδημίας. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, έχουμε αφηγηθεί πολλές ιστορίες για πανεπιστήμια (της Ρωσίας και του εξωτερικού), υπερασπιστήκαμε τα δικαιώματα των φοιτητών μέσω της δημοσιότητας και της συνεργασίας με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάναμε αναμεταδώσεις από δικαστήρια και κυκλοφορήσαμε δεκάδες έρευνες.

Το διοικητικό συμβούλιο του DOXA είναι πεπεισμένο ότι αυτές οι συλλήψεις είναι παράνομες και αντιπροσωπεύουν πολιτικές διώξεις. Η πίεση που αντιμετώπισε πρόσφατα η ρωσική δημοσιογραφική κοινότητα είναι άνευ προηγουμένου, αλλά δεν θα σταματήσουμε τη δουλειά μας. Θα συνεχίσουμε να καλύπτουμε ό,τι είναι σημαντικό για τους νέους και θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά τους.

Είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη που λάβαμε από τους συναδέλφους μας σε πολλά μέσα ενημέρωσης και οργανισμούς. Είμαστε πεπεισμένοι ότι δίχως αυτή τη στήριξη, δεν θα μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτά τα γεγονότα. Σας ζητάμε να μοιραστείτε την ιστορία μας όσο το δυνατόν περισσότερο, καθώς η δημοσιότητα και η προσοχή θα μας βοηθούσαν πολύ. Μπορείτε επίσης να υποστηρίξετε το DOXA κάνοντας μια δωρεά που θα μας βοηθούσε να πάρουμε τους φίλους μας πίσω. Εάν επιθυμείτε να κάνετε μια δωρεά, χρησιμοποιήστε το Patreon μας και όχι οποιαδήποτε άλλη πηγή, καθώς δεν μπορούμε να λάβουμε χρηματοδότηση από το εξωτερικό χρησιμοποιώντας άλλες υπηρεσίες. Patreon: https://www.patreon.com/doxajournal

#wearedoxatoo
#мытожеdoxa
Czech
Prohlášení redakce DOXA k zatčení svých čtyř redaktorů

14. dubna v 6 hodin ráno přišla do redakce nezávislého média DOXA v Moskvě policie vykonat domovní prohlídku. Bezpečnostní složky následně přišly také do bytu ke čtyřem editorům DOXY: k Armenu Aramjanovi, Natalii Tyškevičové, Vladimiru Metelkinovi a Alle Gutnikovové, a také do bytu rodičů dvou editorů. Po prohlídce byli novináři zadrženi a odvezeni k výslechu na vyšetřovací komisi.

Všichni editoři byli obviněni podle článku 151.2 ("Účast nezletilých na nebezpečných činnostech"), maximální trest zde činí tři roky vězení. Důkazem provinění redaktorů je podle vyšetřovatelů video, ve kterém novináři DOXA poukazovali, že vyloučení z univerzity za účast na akcích na podporu Alexeje Navalného je nezákonné. Toto video museli poté na žádost Roskomnadzoru (Federální služba pro dozor v oblasti telekomunikací, informačních technologií a masmédií) odstranit. S požadavkem redakce přesto zpětně nesouhlasí: podle našeho názoru ve videu nebyly žádné výzvy k protiprávnímu jednání, pouze se uvádělo, že mladí lidé by se neměli bát vyjádřit svůj názor. DOXA už podala vůči tomuto rozhodnutí žalobu na Roskomnadzor a v nejbližší době by se měl konat soud.

14. dubna všem čtyřem obviněným soud prozatímně nařídil na 2 měsíce (tj. do závěrečného verdiktu soudu) omezení v podobě zákazu některých aktivit: redaktoři DOXA musí být doma od 00:00 do 23:59, je jim také zakázáno používat jakékoli komunikační prostředky včetně internetu, a komunikovat pak mohou pouze s blízkými příbuznými a právníky.

DOXA je nezávislé médium o současném akademickém světě i ruských univerzitách. Za poslední čtyři roky DOXA zpracovala četné příběhy z vysokých škol (ruských i zahraničních), obhajovala práva studentů ve spolupráci s lidskoprávními organizacemi, vedla přenosy ze soudních síní a zveřejnila desítky investigativních materiálů.

Redakce DOXA je přesvědčená, že tato zatčení jsou nezákonná a jsou politickým stíháním. Tlak kterému komunita ruských novinářů v poslední době čelí, je bezprecedentní, ale naši práci nezastavíme. Budeme i nadále pokrývat příběhy důležité pro mladou generaci, i pokračovat hájit svá práva.

Jsme velmi vděční za podporu, kterou jsme obdrželi od našich kolegů z mnoha médií a organizací. Jsme přesvědčení, že tyto zkoušky bez pomoci a solidarity nezvládneme. Žádáme vás proto, abyste sdíleli náš příběh - publicita a pozornost nám nyní velmi pomohou. Můžete také podpořit DOXU tím, že přispějete finančním darem, který nám pomůže zrychlit osvobození našich přátel. Pokud chcete přispět, použijte prosím náš Patreon - je to nutné, jelikož podle ruské legislativy nemůžeme přijmout financování ze zahraničí prostřednictvím jiných služeb.

#мытожеdoxa

(#weareDOXAtoo)
Hungarian
A DOXA szerkesztőségének nyilatkozata négy letartóztatott újságírójáról

Április 14-én hajnali 6 órakor a moszkvai rendőrség rajtaütött a DOXA irodáján házkutatás céljából, egyúttal behatoltak a DOXA négy szerkesztőjének – Armen Aramyan, Natalia Tyskevich, Vladimir Metelkin, és Alla Gutnikova – lakásába, és két szerkesztő szüleinek otthonába. Ezután munkatársainkat letartóztatták és a nyomozó iroda épületébe szállították.

Később mindannyiukat vád alá helyezték a 151.2-es cikkely („Kiskorúak részvétele veszélyes tevékenységekben") értelmében, amely 3 évig tartó börtönbüntetést vonhat maga után. A bizonyíték egy januárban közzétett videó, melyben a DOXA a téli tüntetéseken résztvevő, Alexej Navalnijt támogató diákok kirúgással fenyegetését törvényellenesnek mondja ki. A DOXA szerkesztősége korábban eltávolította a videót az állami médiafelügyeleti szerv (Roskomnadzor) kérésére ám ezt követően jogi úton megtámadták a határozatot.

A bíróság utasítása szerint a vádlottak két hónapig nem hagyhatják el a lakóhelyüket, eltiltották őket bármilyen kommunikációs csatorna (köztük internet) használatától, továbbá nem léphetnek kapcsolatba senkivel a közvetlen családtagjaikon és ügyvédeiken kívül.

A DOXA egy független médium amely az egyetemi élettel és az orosz tudományos szektor problémáival foglalkozik. Az elmúlt 4 évben számos történetet publikáltunk egyetemekről (orosz és külföldi intézményekről egyaránt), a nyilvánosságot felhasználva és emberi jogi szervezetekkel együttműködve kiálltunk a diákok jogaiért, közvetítettünk tárgyalótermekből, és több tucat nyomozást tettünk közzé.

A DOXA szerkesztőségénél szilárdan hisszük, hogy a letartóztatások törvényellenesek voltak és politikai üldöztetésnek minősülnek. A közelmúltban az orosz újságírói közösség által tapasztalt nyomás példa nélküli, azonban ez nem állít meg minket a további munkában. Folytatjuk a fiatalok számára fontos témák bemutatását és ezután is kiállunk a jogaikért.

Végtelenül hálásak vagyunk a rengeteg bátorításért amit más szerkesztőségeknél és szervezeteknél dolgozó kollégáinktól kapunk, a támogatásotok nélkül biztosan nem lennénk képesek túljutni ezeken a nehézségeken. Kérjük, hogy a lehető legszélesebb körben terjesszétek a történteket mert a nyilvánosság ereje a legnagyobb segítség.

Támogathatsz minket pénzbeli adománnyal is amit barátaink kiszabadítására fordítunk. Amennyiben adakoznál kérlek a Patreon oldalon keresztül tedd mivel külföldről nem tudunk más szolgáltatón keresztül adományt elfogadni. Patreon: https://www.patreon.com/doxajournal

#WeAreDOXAToo

#Мытожедокса
Norwegian
DOXAs uttalelse angående pågripelse av deres fire journalister

Den 14.april klokken seks på morgen ble dørene til DOXA sitt kontor slått ned av politiet som kom seg inn for å utføre en ransakelse. Politibetjenter ransøkte også leilighetene til fire av DOXAs redaktører: Armen Aramjan, Natalia Tysjkevitj, Vladimir Metelkin og Alla Gutnikova; samt leilighetene til to av redaktørenes foreldre. Etter dette ble journalistene arrestert og fraktet til interneringskomiteens hovedkvarter.

Alle de fire journalistene har senere blitt anklaget ifølge paragraf 151.2 («Involvering av mindreårige i farlige aktiviteter»), noe som kan føre til tre års fengsling. Bevisene er basert på en video som DOXA publiserte i januar. Mange studenter over hele landet fikk trusler om å miste sin skoleplass hvis de deltok i protestene i støtte for Aleksei Navalnyj. Videoen handler om at disse truslene var ulovlige. DOXA hadde tidligere fjernet videoen på forespørsel av Roskomnadzor (Den Federale Myndigheten for Mediekontroll), men gikk til søksmål mot denne beslutningen.

Alle de anklagede må sitte i husarrest i løpet av de neste to månedene. De nektes å bruke noen som helst kommunikasjonsmidler, inkludert Internett, de får kun snakke med sine nære familiemedlemmer og advokater.

DOXA er en uavhengig avis som skriver om det moderne universitetet og problemer innen den russiske akademiske sektoren. I fire år har vi fortalt mange historier om universiteter i Russland og utlandet, har forsvart studentrettigheter ved å offentliggjøre saker og samarbeide med menneskerettighetsorganisasjoner, kringkastet fra rettsaler og publisert dusinvis av våre etterforskninger.

DOXAs redaktørbord er sikkert på at disse arrestasjonene er ulovlige og er ingenting annet enn politisk forfølgelse. Presset som det russiske journalistsamfunnet opplever er stort, men vi gir ikke opp. Vi skal fortsette å skrive om det som er viktig for unge mennesker og stå opp for deres rettigheter.

Vi er veldig takknemlige for all støtte vi har fått fra våre kollegaer. Vi er overbevist om at vi ikke kunne klart oss uten dere. Vi ønsker at dere deler historien vår med så mange som mulig, ettersom offentlighet og oppmerksomhet ville hjulpet oss mye.

Du kan også støtte DOXA ved å donere, slik at vi kan hjelpe våre venner. Hvis du tenker å støtte oss gjennom å donere, vennligst bruk vårt Patreon, da vi ikke får finansering gjennom andre kanaler fra utlandet. Patreon: https://www.patreon.com/doxajournal

#мытожеdoxa #vierogsådoxa
Dutch
Verklaring van de DOXA-redactie over de arrestatie van haar vier journalisten

Op 14 april om 06.00 uur brak de politie in Moskou deuren open en ging het DOXA-kantoor binnen om een huiszoeking uit te voeren. Politieagenten vielen ook de flats van vier DOXA-redacteurs binnen: Armen Aramyan, Natalia Tyshkevich, Vladimir Metelkin en Alla Gutnikova, evenals de appartementen van twee van de ouders van de redactie, waarna de journalisten werden vastgehouden en overgebracht naar het gebouw van de onderzoekscommissie.

Allen werden later aangeklaagd op grond van artikel 151.2 ("Betrokkenheid van minderjarigen bij gevaarlijke activiteiten") waarop een mogelijke gevangenisstraf van drie jaar staat. Het bewijs tegen hen is gebaseerd op een video die DOXA in januari publiceerde. De video benadrukt de onwettige aard van de uitwijzingsdreigingen waarmee studenten werden geconfronteerd vóór de winterprotesten ter ondersteuning van Alexey Navalny. DOXA heeft de video eerder verwijderd op verzoek van de Federale Dienst voor Toezicht op Communicatie (Roskomnadzor), maar heeft later een rechtszaak aangespannen om het bevel aan te vechten.

Alle beklaagden werden door de rechtbank bevolen hun woning de komende twee maanden niet te verlaten. Het was hun ook verboden om communicatiemiddelen te gebruiken, inclusief internet, en om te communiceren met iemand anders dan naaste familie en advocaten.

DOXA is een onafhankelijk mediakanaal over hedendaagse universiteiten en problemen van de Russische academische sector. In de afgelopen vier jaar hebben we talloze verhalen verteld over universiteiten (in Russische en daarbuiten), hebben we de rechten van studenten verdedigd door middel van publiciteit en samenwerking met mensenrechtenorganisaties, uitgezonden vanuit rechtszalen en hebben we tientallen onderzoeken vrijgegeven.

De redactie van DOXA is ervan overtuigd dat deze arrestaties illegaal zijn en politieke vervolging vertegenwoordigen. De druk waarmee de Russische journalistengemeenschap recentelijk wordt geconfronteerd, is ongekend, maar we stoppen niet met ons werk. We blijven aankaarten wat belangrijk is voor jongeren en komen op voor hun rechten.

We zijn ontzettend dankbaar voor de steun die we ontvangen van onze collega's in tal mediakanalen en organisaties. We zijn er van overtuigd dat we deze gebeurtenissen niet zouden doorkomen zonder. We vragen om ons verhaal zo veel mogelijk te delen, aangezien publiciteit en aandacht ons erg zouden helpen.

Je kan DOXA ook steunen aan de hand van een donatie die ons helpt onze vrieden terug te krijgen. Als je een donatie overweegt, maak dan a.u.b. gebruik van onze Patreon, vanuit het buitenland kunnen we namelijk geen steun vanuit andere diensten ontvangen. Patreon: https://www.patreon.com/doxajournal

#мытожеdoxa
Polish
14 kwietnia o 6 rano policja wyważyła drzwi i weszła do naszego biura w Moskwie w celu przeszukania. Policjanci dokonali także nalotu na mieszkania czterech redaktorów Doxa: Armena Aramiana, Władimira Metjolkina, Natalii Tiszkewicz oraz Alli Gutnikowej, którzy zostali zatrzymani i przetransportowani do budynku Komisji Śledczej. Policja weszła także do mieszkań rodziców dwojga z nich.

Dziennikarze zostali oskarżeni na podstawie Artykułu 151.2 ("Nakłanianie nieletnich do niebezpiecznych czynów"), za który grozi kara do trzech lat więzienia. Akt oskarżenia oparto na filmie opublikowanym przez Doxa w styczniu. Dziennikarze mówili na nagraniu, że groźby wydalenia studentów z uniwersytetów, które publikowano przed zimowymi protestami popierającymi Aleksieja Nawalnego, były niezgodne z prawem.

Doxa usunęła film na żądanie Federalnej Służby ds. Nadzoru w sferze łączności i technologii informatycznych (Roskomnadzor), a następnie złożyła pozew podważający to orzeczenie.

Wszystkim oskarżonym sąd zakazał opuszczania miejsca pobytu przez najbliższe dwa miesiące. Zabroniono im również korzystania z jakichkolwiek środków komunikacji, w tym internetu, oraz komunikowania się z kimkolwiek oprócz najbliższej rodziny i prawników.

Doxa to największy niezależny portal studencki o współczesnym uniwersytecie i problemach rosyjskiej akademii. W ciągu ostatnich czterech lat opowiedzieliśmy wiele historii o rosyjskich i zagranicznych uniwersytetach, broniliśmy praw studentów nagłaśniając przypadki ich łamania i współpracując z organizacjami praw człowieka. Transmitowaliśmy relacje bezpośrednio z sal sądowych oraz przeprowadziliśmy dziesiątki śledztw dziennikarskich.

Redakcja Doxa jest przekonana, że aresztowania czwórki dziennikarzy są nielegalne i stanowią prześladowanie polityczne. Presja, z jaką w ostatnim czasie zmaga się społeczność rosyjskich dziennikarzy, jest bezprecedensowa, ale to nie zatrzyma naszej pracy. Będziemy nadal mówić o tym, co ważne dla młodych ludzi, i nadal będziemy bronić ich praw.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za poparcie, jakie otrzymaliśmy od naszych kolegów z wielu mediów i organizacji. Jesteśmy przekonani, że bez tego wsparcia nie bylibyśmy w stanie poradzić sobie z tymi wydarzeniami. Prosimy o jak najszersze dzielenie się naszą historią, ponieważ rozgłos bardzo nam pomoże.

Można również wesprzeć Doxa, przekazując darowiznę, która pomogłaby nam odzyskać naszych przyjaciół. Jeśli rozważacie darowiznę, skorzystajcie z naszego Patreona, a nie z jakiegokolwiek innego źródła, ponieważ jest to jedyny kanał przez który możemy otrzymywać finansowanie z zagranicy. Patreon: https://www.patreon.com/doxajournal

Rada redakcyjna DOXA prosi o rozpowszechnienie powyższego i potępia ataki na wolność mediów studenckich w Rosji.

#мытожедокса
Armenian
DOXA-յի խմբագրության հայտարարությունը իր չորս լրագրողների ազատազրկման վերաբերյալ

Ապրիլի 14֊ին ժամը 6֊ին, Մոսկվայում ոստիկանությունը խուզարկության նպատակով եկավ DOXA֊յի գրասենյակ։ Ոստիկանները նաև եկան DOXA֊յի չորս խմբագիրների՝ Արմեն Արամյանի, Նատալյա Տիշկեվիչի, Վլադիմիր Մետյոլկինի և Ալլա Գուտնիկովայի բնակարաններ, ինչպես նաև խմբագիրներից երկուսի ծնողների տուն։ Խուզարկությունից հետո լրագրողներին կալանավորեցին և տարան հարցաքննության Քննչական կոմիտե։

Բոլոր խմբագիրներին ներկայացրեցին մեղադրանք 151․2 հոդվածով («Անչափահասների մասնակցություն վտանգավոր գործողություններում»), առավելագույն պատիժը այդ հոդվածով՝ 3 տարի ազատազրկում։ Ըստ քննիչների մեղավորության ապացույցը տեսահոլովակ է, որում DOXA֊յի խմբագիրները բացատրում էին, որ համալսարանից հեռացումը Ալեքսեյ Նավալնուն աջակցության ցույցերում մասնակցելու պատճառով անօրեն է։ Ռոսկոմնադզոռի պահանջով տեսահոլովակը ջնջվել էր։ Խմբագրությունը համաձայն չէ այդ պահանջին, մեր կարծիքով տեսահոլովակում անիրավական գործողություններ իրականացնելու կոչեր չկային, այդ տեղ միայն ասվում էր, որ երիտասարդները չպետք է վախենան արտահայտեն իրենց կարծիքը։ DOXA֊ն բողոք է ներկայացրել Ռոսկոմնադզորին և մոտակա ժամանակ պետք է կայանա դատը։

Ապրիլի 14-ին բոլոր չորս մեղադրյալներին դատարանը նշանակեց նույն կանխարգելիչ միջոցը որոշակի գործողությունների արգելքի տեսքով։ DOXA֊յի խմբագիրները պարտադրված են լինել տանը 00։00֊ից մինչև 23։59։ Նրանց արգելվում է օգտվել ցանկացած կապի միջոցներից, այդ թվում օգտվել համացանցից, և շփվել որևէ մեկի հետ բացի հարազատներից և փաստաբաններից։

DOXA-ն անկախ ԶԼՄ է ժամանակակից համալսարանի և ռուսական ակադեմիայի խնդիրների մասին։ Վերջին չորս տարվա մեջ DOXA֊ն պատմել է բազմաթիվ պատմություններ համալսարանների մասին (ինչպես ռուսական, այնպես էլ արտասահմանյան), պաշտպանել է ուսանողների իրավունքները իրավապաշտպան կազմակերպությունների հետ միասին, վարել ուղիղ հեռարձակումներ դատական նիստերից և հրապարակել են տասնյակներ հետաքննություններ։

DOXA֊յի խմբագրությունը վստահ է, որ այս ազատազրկումները անօրեն են և քաղաքական հետապնդում են։ Ճնշումը, որի հետ ռուս լրագրողները այժմ առնչվում են աննախադեպ է, բայց մենք չենք կանգնեցնում մեր աշխատանքը։ Մենք շարունակելու ենք լուսաբանել երիտասարդների համար կարևոր պատմություններ և շարունակելու ենք պաշտպանել մեր իրավունքները։

Մենք շատ շնորհակալ ենք աջակցության համար, որը մենք ստացել ենք մեր գործընկերներից բազմաթիվ ԶԼՄ֊ներում և կազմակերպություններում։ Մենք համոզված ենք, որ մենք չենք կարող անցնել այս փորձությունների միջով առանց օգնության և համերաշխության։ Մենք խնդրում ենք ձեզ կիսվել մեր պատմությունով՝ հրապարակայնությունն և ուշադրությունը մեզ շատ կօգնի։

Դուք նաև կարող եք աջակցել DOXA-յին նվիրատվություն անելով, որը կօգնի մեզ ավելի արագ ազատել մեր ընկերներին։ Եթե դուք ուզում եք անել նվիրատվության, խնդրում ենք, օգտագործեք մեր Պատրեոնը։ Դա կարևոր է, քանի որ ըստ Ռուսաստանի օրենսդրության մենք չենք կարող ստանալ ֆինանսավորում արտասահմանից ուրիշ սերվիսներով։
Patreon: https://www.patreon.com/doxajournal
#мытожеdoxa
Hindi
DOXA संपादकीय बोर्ड का उनके चार पत्रकारों की गिरफ्तारी पर बयान ।

मॉस्को में 14 अप्रैल की सुबह 6 बजे, पुलिस ने DOXA कार्यालय में तलाशी लेने के नाम पर प्रवेश किया। पुलिस अधिकारियों ने DOXA के चार संपादकों के फ्लैटों पर भी छापा मारा। इन सम्पादको के नाम हैं: अर्मेन अरामियान, नतालिया टिशेविच, व्लादिमीर मेटेलकिन और अल्ला गुटनिकोवा। साथ ही साथ पुलिस ने दो संपादकों के माता-पिता के घर भी छापे मारे। सभी पत्रकारों को हिरासत में लिया गया और जांच समिति कार्यालय में ट्रांसफर कर दिया गया।

सभी संपादकों को अनुच्छेद (आर्टिकल) 151.2 ("खतरनाक गतिविधियों में नाबालिगों को शामिल करना") के तहत आरोप लगाया गया है, जिसके अंतर्गत तीन साल की जेल की संभावित सजा होती है। DOXA द्वारा जनवरी में प्रकाशित एक वीडियो को इसका प्रमाण बताया गया है। इस वीडियो में एलेक्सी नवलनी का समर्थन करने वाले शीतकालीन विरोध प्रदर्शनों से पहले छात्रों के सामने आने वाले खतरे की गैरकानूनी प्रकृति पर जोर दिया गया है। DOXA ने पहले फेडरल सर्विस ऑफ सुपरविजन ऑफ कम्युनिकेशंस (रोसकोम्नाडज़ोर) के अनुरोध पर वीडियो को हटा दिया था, लेकिन इस अनुरोघ पर DOXA ने मुकदमा दायर किया है।

सभी प्रतिवादियों को अदालत ने आदेश दिया था कि वे अगले दो महीनों तक अपने आवास न छोड़ें। उन्हें इंटरनेट सहित संचार के किसी भी माध्यम का उपयोग करने और तत्काल परिवार और वकीलों के अलावा किसी अन्य के साथ संचार करने पर भी प्रतिबंध था।

DOXA समकालीन विश्वविद्यालय और रूसी शैक्षणिक क्षेत्र की समस्याओं पेश करने वाला में एक स्वतंत्र मीडिया आउटलेट है। पिछले चार वर्षों में, DOXA ने विश्वविद्यालयों (रूसी और विदेश में) के बारे में कई कहानियाँ प्रकाशित की हैं, साथ ही साथ मानवाधिकार संगठनों के साथ प्रचार और सहयोग के माध्यम से छात्रों के अधिकारों का बचाव किया, अदालतों से प्रसारित किया, और दर्जनों जांच जारी की हैं।

DOXA संपादकीय बोर्ड को भरोसा है कि ये गिरफ्तारियां अवैध हैं और राजनीतिक उत्पीड़न का प्रतिनिधित्व करती हैं। रूसी पत्रकार समुदाय ने हाल ही में जिस दबाव का सामना किया है वह अभूतपूर्व है, लेकिन हमने अपना काम नहीं रोका। हम युवाओं के लिए क्या महत्वपूर्ण है और अपना काम करना जारी रखेंगे और अपने अधिकारों के लिए खड़े रहेंगे।

हम कई मीडिया आउटलेट्स और संगठनों में अपने सहयोगियों से प्राप्त समर्थन के लिए बहुत आभारी हैं। हम आश्वस्त हैं कि हम इसके बिना इन घटनाओं से नहीं गुजर पाएंगे। हम आपको अपनी कहानी को सबसे अधिक हद तक प्रचार के रूप में साझा करने के लिए कहते हैं और ध्यान हमें बहुत मदद करेगा।

आप एक दान करके भी DOXA का समर्थन कर सकते हैं जो हमें हमारे दोस्तों को वापस लाने में मदद करेगा। यदि आप दान पर विचार करते हैं, तो कृपया किसी अन्य स्रोत के बजाय हमारे पैट्रियन का उपयोग करें, क्योंकि हम अन्य सेवाओं का उपयोग करके विदेशों से धन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पैट्रियन: https://www.patreon.com/doxajournal
Danish
DOXA's erklæring om anholdelsen af sine fire journalister

Den 14. april 2021 kl. 6 i Moskva kom politiet for at ransage DOXA-kontoret. Sikkerhedsembedsmændene kom også hjem til fire DOXA-redaktører: Armen Aramyan, Natalya Tyshkevich, Vladimir Metelkin og Alla Gutnikova samt hjem til forældrene til to af redaktørerne. Efter ransagelserne blev journalisterne tilbageholdt og ført til forhør hos Undersøgelsesudvalget.

Alle redaktører blev anklaget i henhold til artikel 151.2 ("Mindreåriges deltagelse i farlige aktiviteter"), den maksimale straf under den er 3 år i en straffekoloni. Ifølge undersøgelsen er beviset for guttenes skyld en video, hvor DOXA-redaktørerne forklarede, at udvisning fra universitetet for at deltage i handlingen til støtte for Alexei Navalny er ulovlig. Videoen måtte fjernes efter anmodning fra Roskomnadzor. Redaktørerne er uenige i kravet: efter vores mening var der ingen opfordringer til ulovlige handlinger i videoen, de sagde kun, at unge ikke skulle være bange for at udtrykke deres meninger. DOXA har anlagt sag mod Roskomnadzor, og en retssag skal snart finde sted.

Den 14. april tildelte retten alle de fire anklagede den samme forebyggende foranstaltning i form af et forbud mod visse handlinger: DOXA-redaktører skal være hjemme fra 00:00 til 23:59. De har også forbud mod at bruge kommunikationsmidler, herunder Internettet, og kommunikere med andre end nære slægtninge og advokater.

DOXA er et uafhængigt medie om det moderne universitet og det russiske akademis problemer. I løbet af de sidste fire år har DOXA fortalt adskillige historier om universiteter (russiske og udenlandske), forsvaret studerendes rettigheder i samarbejde med menneskerettighedsorganisationer, udsendt fra retssale og offentliggjort snesevis af undersøgelser.

DOXAs redaktører er overbeviste om, at disse anholdelser er ulovlige og politisk motiverede. Det pres, som det russiske journalistiske samfund har været udsat for for nylig, er uden fortilfælde, men vi stopper ikke vores arbejde. Vi vil fortsat dække historier, der er vigtige for unge mennesker, og fortsætte med at forsvare vores rettigheder.

Vi er meget taknemmelige for den støtte, vi har modtaget fra vores kolleger i adskillige medier og organisationer. Vi er overbeviste om, at vi ikke kan gå igennem disse prøvelser uden hjælp og solidaritet. Vi beder dig om at dele vores historie - omtale og opmærksomhed vil hjælpe os meget.

Du kan også støtte DOXA ved at give en donation for at hjælpe os med at frigøre vores venner hurtigere. Brug vores Patreon, hvis du vil donere. Dette er vigtigt, fordi vi ifølge russisk lov ikke kan modtage finansiering fra udlandet via andre tjenester.
Japanese
ジャーナリスト4人の拘禁に関するDOXAの声明

4月14日午前6時モスクワ市にて、DOXAのオフィスに警察が入り捜索を行った。治安当 局は更に、4人のDOXA編集者(アルメーン・アラミャーン、ナターリヤ・トゥイシケーヴ ィチ、ヴラジーミル・メチェールキン、アッラ・グートニコヴァ)のアパート、および2人の 編集者の両親のアパートを家宅捜索した。 捜査後、ジャーナリストは勾留され、捜査委員会へ 尋問のために連れて行かれた。

すべての編集者はロシア連邦刑法第151条1項の「反社会的行動への未成年の勧誘」に基づ いて刑事告発されており、最大3年の流刑を処される可能性がある。 当局は、DOXA編集者 の罪状を裏付けるものは、アレクセイ・ナヴァルニーを支援する運動に参加した理由で大学か ら追放されることは違法だと説明したビデオであるとしている。

連邦通信・情報技術・マスコミ分野監督庁の要求により、ビデオを削除せざるを得なかった が、DOXA編集者たちはこの要求が正当であると考えない。私たちの見解では、ビデオには 違法行為への呼びかけはなく、若者は自分の意見を表明することを恐れてはならないと述べて いるだけである。

DOXAは連邦通信・情報技術・マスコミ分野監督庁に対して訴訟を起こし、裁判はまもなく 行われる予定である。 4月14日、裁判所の判決によって、4人の編集者は軟禁され、特定の 行動が禁止された。現在、4人は00:00から23:59まで自宅に軟禁され、インターネ ットを含むあらゆる通信手段の使用、近親者や弁護士以外の者との接触が禁じられている。

DOXAは、現代の大学とロシアの学界の事情を問題にする独立系メディアです。 過去4年の 間、DOXAはロシア内外の大学について数多くの情報を発信し、人権団体と協力しながら学 生の権利を擁護したり、法廷から中継放送を行ったり、数十の調査を掲載したりしてきまし た。

DOXAの編集者は、これらの拘束は違法であり、政治的に動機づけられたものだと確信して います。 ロシアのジャーナリズムコミュニティが最近直面している圧力は前例のないものです が、私たちは仕事を止めるつもりはありません。 DOXAは、若者にとって重要な事件を解明 し続け、人権を守り続けます。

多くのメディアや組織の同僚からのサポートに非常に感謝しています。 同志のみなさんの支援 がなかったら、この試練の時に成功する見込みがまったくありません。DOXA編集者たちの 事件をシェアしてくださるようにお願いいたします。情報の周知と社会的注目は私たちに大い に役立ちます。 また、より早くDOXAのみんなを解放する助けるために、寄付をいただくこ とによっても、私たちをサポートすることができます。

ご寄付をいただける場合は、PATREON をご利用ください。 ロシアの法律により、他のサービ スを利用して海外からの送金を受け取ることはできないため、ご注意ください。
Serbian
Izjava uredništva DOXA o hapšenju četvoro novinara
14. aprila u 6 sati ujutru u Moskvi policija je srušila vrata i ušla u kancelariju DOXA kako bi obavila pretres. Policijski službenici takođe su izvršili pretres u stanovima četvoro urednika DOXA — Armena Aramijana, Natalije Tiškevič, Vladimira Metelkina i Alle Gutnikove, kao i u stanove dvaju roditelja urednika, nakon čega su novinari uhapšeni i prebačeni u zgradu Istražnog odbora Rusije.

Svi oni su kasnije optuženi prema članu 151.2 (»Uključivanje maloletnika u opasne aktivnosti«) koji predviđa potencijalnu kaznu od tri godine zatvora. Dokazi se zasnivaju na video-snimku koji je DOXA objavila još u januaru. Video naglašava nezakonitu prirodu pretnji proterivanjem sa kojima su se suočili studenti pre zimskih protesta u podršku Alekseja Navaljnog. DOXA je prethodno uklonila snimak na zahtev Federalne službe za nadzor komunikacije (Roskomnadzor), ali je kasnije podnela tužbu osporavajući naredbu.
Sud je naredio svim optuženima da ne napuštaju svoja prebivališta u naredna dva meseca. Takođe im je zabranjeno da koriste bilo kakva sredstva komunikacije, uključujući internet.

DOXA je nezavisni medijski servis o savremenom univerzitetu i problemima ruskog akademskog sektora. Tokom poslednje četiri godine ispričali smo brojne priče o univerzitetima u Rusiji, kao i u inostranstvu, branili prava studenata kroz publicitet i saradnju sa organizacijama za zaštitu ljudskih prava, emitirali smo iz sudnica i objavili desetine istraga.

Uredništvo DOXA je uvereno da su ova hapšenja nezakonita i da predstavljaju politički progon. Za pritisak sa kojim se nedavno suočila ruska novinarska zajednica ne postoji presedan, ali nećemo zaustaviti svoj rad. Nastavićemo da pokrivamo ono što je važno za mlade i zalagaćemo se za njihova prava.
Neizmerno smo zahvalni na podršci koju smo dobili od kolega u brojnim medijima i organizacijama. Uvereni smo da ne bismo mogli da prođemo kroz ove događaje bez toga. Molimo vas da podelite našu priču u najvećoj mogućoj meri, publicitet i pažnja će nam vrlo pomoći.

DOXA možete podržati i donacijom koja će nam pomoći da vratimo prijatelje. Ako razmišljate o donaciji, koristite naš Patreon i GoGetFunding, a ne bilo koji drugi izvor, jer ne možemo da primamo sredstva iz inostranstva koristeći druge servise.

#мытожеdoxa

22. aprila jedan od optuženih Vladimir Metelkin najavio je da njegova istražiteljka Jekaterina Žižmanova vrši psihološki pritisak na njega u različitim oblicima, uključujući povredu ličnog prostora i verbalno ispoljavanje ličnog interesa. Metelkin je zatražio uklanjanje istražiteljke.